Επαγγελματικές Σχολές, Τεχνικές Σχολές - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία