Ανακαίνιση, Αναπαλαίωση - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία