Εταιρείες Πετρελαίου, Διυλιστήρια - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία