Ευθυγραμμίσεις, Ζυγοσταθμίσεις - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία