Ηλεκτρονικό Εμπόριο, e-shops - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία