Κτηνοτροφεία, Χοιροτροφεία, Πτηνοτροφεία - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία