Μετάφραση, Μεταφραστικά Κέντρα - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία