Μηχανήματα Λατομείων, Μηχανήματα Μεταλλείων - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία