Ναυπηγεία, Ναυπηγοί - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία