Νοσοκομές, Νοσηλευτές - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία