Προκατασκευασμένο Σπίτι, Προκάτ - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία