Αρχιτέκτονες, Αρχιτεκτονικά Γραφεία - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία