Συσκευασίας Μηχανήματα, Είδη και Υλικά - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία