Ταξί, Ραδιοταξί - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία