Φωτισμός, Μελέτες Φωτισμού - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία