Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Βιοχημικοί - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία